Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

I.OBCHODNÍ PODMÍNKY

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Prodávající:
Internetový obchod www.BASTARDREPUBLIK.cz a kamennou prodejnu provozuje společnost
Bastard Republik s.r.o.,Družstevní čtvrť 3123/23, 695 03 Hodonín
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 127077, s jednatelem společnosti Jiřím Kalinou (Tel.:+420721589969).

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

II.KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva vzniká odesláním závazné objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky především z důvodu reálné hrozby nesplnění závazku odběru zboží či v případě aktivit vedoucích k poškození prodejce. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Prodejce si vyhrazuje právo ověřit telefonicky údaje uvedené v objednávce.

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544–545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 240,- Kč (pro Slovensko 10eur). Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta) budou postoupeny specializované společnosti k vy­máhání včetně všech nákladů s tím spojených

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu.
Nevyzvedne-li si kupující zboží, které je následně vráceno prodávajícímu, poruší tím kupní smlouvu a prodávající je oprávněn a bude požadovat po kupujícím náklady za dopravu
a balné !!!


S celkovou částkou k zaplacení je kupující srozuměn při odesílání objednávky a to ještě před jejím závazným potvrzením. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny v důsledku překlepů či špatně převedených cen z jeho databáze – pouze do doby fyzického odeslání zboží. Pro tento případ musí neprodleně kontaktovat kupujícího, který má právo na okamžité odstoupení od smlouvy. Náklady na výměnu zboží hradí kupující.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Slevový kód

Slevové kódy jsou jednorázové slevy, které můžete získat z marketingových akcí, z odběru novinek nebo je najdete na facebooku či instagramu. Slevový kód je možné přidat do nákupního košíku a systém slevu okamžitě započítá, takže vidíte výslednou cenu zboží.

Pro použití slevového kódu platí následující pravidla:

 • Slevy nelze kombinovat s jinou slevou. Pokud je k dispozici více slev, použije se vždy pouze jedna sleva, kterou systém vyhodnotí jako nejvyšší. Slevy se nesčítají.
 • Pokud je zboží již zlevněné, výsledná cena se počítá z původní ceny zboží před slevou.
 • Pokud je zboží zlevněné o více procent než činí sleva slevového kódu, sleva se vůbec nepoužije a nejde přidat do košíku. Takový slevový kód si můžete uschovat pro další nákupy.
 • Pokud nakupujete zlevněné a nezlevněné zboží v jednom nákupu použije se sleva pouze na nezlevněné položky.
 • Některé slevové kódy mají další omezující podmínky, např. doba platnosti, minimální výše nákupu, sleva vázaná na určité produkty apod. Pokud má slevový kód další omezení je tato informace u kódu uvedena.

III.REKLAMACE

Více informací, jak reklamovat zboží naleznete zde JAK REKLAMOVAT ZBOŽÍ?

 

IV. POŠTOVNÉ A DOPRAVA

Zaslaní zboží prostřednictvím služeb České pošty:

Doručení zásilky obvykle do dvou pracovních dnů od expedice.
O odeslání zboží budete informování e-mailem.
Možnost vyzvednutí zásilky na poště v případě nezastižení na uvedené adrese.
Platba dobírkou, nebo pouhé vyzvednutí zásilky po platbě převodem.
Za poštovné a balné Českou poštou-balík na poštu je účtováno 79,- Kč.

Za poštovné a balné Českou poštou-balík do ruky je účtováno 89,- Kč.

Za poštovné a balné Balíkovna je účtováno 49,- Kč.

Při objednávce nad 4000,-kč je poštovné zdarma !

Osobní odběr v naší kamenné prodejně:

Možnost vyzkoušení zboží přímo na prodejně
Bez nákladů na poštovné
Možnost hotovostní platby
Zůstává nárok na vrácení zboží do 14dnů

 

Zaslaní zboží prostřednictvím služeb Zásilkovna:

Doručení zásilky obvykle do dvou pracovních dnů od expedice.
O odeslání zboží budete informování e-mailem.
Možnost vyzvednutí zásilky na poště v případě nezastižení na uvedené adrese.
Platba dobírkou, nebo pouhé vyzvednutí zásilky po platbě převodem.
Za poštovné a balné Zásilkovnou je účtováno 79,- Kč.

Možnosti platby

Platba dobírkou – příplatek 30Kč
Platba předem na účet
Hotově na prodejně

V.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

VI.PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího Bastard Republik, Brandlova 92A, 695 04  Hodonín,  nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího: shake.kalina@seznam.cz .

Zboží musí být vráceno (ne na dobírku)kompletní, s originálními visačkami, nesmí být poškozené, nesmí jevit
známky opotřebení a pokud možno,mělo by být zabalené v originálních obalech (platí zejména pro koloběžky )
spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury či dokladu
o koupi.
Náklady na vrácení zboží nese kupující !

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, nebo opotřebováno používáním, je prodávající
oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího podle zákona do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Částka, která je navrácena, je cena za zboží, poplatek za balné a  přepravu se nevrací !

Pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy, tak vždy postupujte následovně:

 • Zboží pečlivě zabalte , do balíku vložte kopii faktury + průvodní dopis s textem: Odstupuji od smlouvy a požaduji vrácení peněz. Uveďte své číslo bankovního účtu, na které chcete částku  za zboží poslat. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
 • Zboží je nutné vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního nezávadného obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží zákazník převzal.
  Balík odesílejte na adresu:
  Bastard Republik s.r.o.
  ŠTEFÁNIKOVA 31, Hodonín 69501

Na průvodní dopis uveďte také vaši adresu, telefon, email a číslo účtu, na který chcete vrátit peníze. Pokud nemáte účet, peníze vám budou poslány poštovní složenkou, snížené o náklady spojené s odesláním složenky (poplatek poště).

Zásilku pošlete na adresu uvedenou na faktuře.

Zákazníci ze Slovenska nás před vrácením kontaktují emailem.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Registrací dáváte souhlas se zařazením poskytnutých údajů do naší databáze a možností jejich následného zpracování. Informace jsou využity pouze k vyřízení požadovaných objednávek. Chráníme Vaše osobní údaje a postupujeme v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

VIII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát-oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.Email: adr@coi.cz

IX. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2022